🔎
06-06-2023

Resultaten I&W-innovatieproject Versnelling Uitrol Walstroom

Resultaten I&W-innovatieproject Versnelling Uitrol Walstroom

Mede voortkomend uit de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart & Havens (juni 2019) worden in de havens van Amsterdam en Rotterdam de mogelijkheden onderzocht om de verdere commerciële uitrol van walstroom in zeehavens te stimuleren. Voor verdere innovatieve walstroomontwikkeling heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, eind 2021 een subsidie (€ 0,5 mln.) verstrekt aan het samenwerkingsverband Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en StenaLine.

De subsidieperiode is beëindigd op 02-10-2023. Hierbij vindt U de resultaten.

In diverse deelprojecten zijn de mogelijkheden onderzocht voor de verdere uitrol van walstroom voor zeeschepen en de optimalisatie van het walstroomnetwerk voor de binnenvaart. Een belangrijk doel van dit project was om te komen tot gestandaardiseerde open marktoplossingen waarmee de kwaliteit van de aangeboden walstroomservice en de daarmee verbonden kosten in de Nederlandse havens konden worden verbeterd.

De resultaten zijn gepresenteerd op het Platform Schone Scheepvaart (PSS) (https://www.schonescheepvaart.nl) van 31 mei.

Op deze pagina vindt U verwijzing naar de deelprojecten en resultaten.  De overall inhoudelijke eindverantwoording van de subsidie vindt U hier.

- Eindverantwoording subsidie (oktober 2023). 

NB. Voor verder informatie kunt U contact opnemen met de voorzitter van de stuurgroep (JT.Schoemaker@portofrotterdam.com) of de projectbegeleider (rene@schelwald.nl).

 

Deelproject 1: Standaardisatie wal – schip aansluiting kleine zeevaart 

Dit project was gericht op de voorkeuren bij de ontwikkeling en invoering van een (inter)nationale standaard van low voltage aansluitingen voor gemiddelde schepen en ligplaatsen in Nederland.

De rapportages leveren een niet eerder beschikbare analyse waarbij de diverse stakeholders goed onderbouwde keuzes kunnen maken bij de totstandkoming van de internationale standaard. 

Wat betreft de binnenvaart is geconcludeerd dat standaardisatie van binnenvaart en zeevaart waarschijnlijk toch gescheiden moet worden gehouden, met name vanwege verschillen in type opbouw van het elektriciteitsnetwerk aan boord.

De opgedane kennis wordt gedeeld met het ministerie I&W en de input voor de besluitvorming rond IEC-standaarden wordt voorbereid met overleggen met o.a. KVNR, NEN-werkgroep etc.

Beschikbare resultaten:

 

Deelproject 2: Open datacommunicatieprotocol voor walstroomvoorzieningen

Er is geen eenduidig gebruikerssysteem voor walstroom dat door iedere marktpartij en iedere schipper gebruikt kan worden zoals dat in de wereld van (betaald) parkeren wel het geval is. Dit deelproject stelde zich ten doel om dit te doorbreken en zodat op elke walstroomvoorziening, elke dienstverlener en gebruiker met elkaar kunnen communiceren.

Beschikbare resultaten:

 

Deelproject 3: Slimmere walstroom systeemoplossing

Het aanleggen van een walstroominstallatie is een grote investering. Een slimme koppeling tussen energieverbruik, energieopwekking en energieopslag (grid balancing) kan realisatie van een walstroomvoorziening dichterbij brengen. Doel van dit deelproject is om de slimme systeemoplossingen voor walstroom te onderzoeken, zowel wat betreft het technisch ontwerp als de organisatie ervan (energie handelsplatform).

De voor- en nadelen zijn onderzocht en er is een eerste tool door Stratergy ontwikkeld. Dit is samengevat in het rapport van Exlence. Het rapport bevat een beschrijving van de probleemstelling en de huidige situatie van de walstroom businesscase, voor verschillende walstroom praktijksituaties (cruiseschepen, wachtkade en (container)terminals). Alle elementen van de businesscase worden beschreven, ook waar verbeterpunten en verdienmodellen zijn. Tot slot is een concreet (Excel) rekenmodel gemaakt, als openbaar en beschikbaar startpunt voor een berekening van vervolg businesscases. Meer info is hiervoor op te vragen bij Exlence.

Beschikbare resultaten:

 

Deelproject  4: Meegroei van walstroom met voorzieningen op het schip

Met dit deelproject is het modificeren van (verouderde) schepen onderzocht zodat deze een grotere capaciteit aan walstroom kunnen innemen. Er is breed behoefte aan kosteneffectieve mogelijkheden om bestaande walstroom aansluitingen op schepen te kunnen upgraden.

Voor twee Stena Line schepen die nu op Hoek van Holland varen is gekeken naar vervanging of bijplaatsen van elektrische componenten binnen de beschikbare ruimte op het schip. Dit gerelateerd aan de specifieke energieprofielen. De resultaten zijn gedeeld met de sector.

Beschikbare resultaten:

Toon alle nieuwsberichten