🔎
06-06-2023

Resultaten I&W-innovatieproject Versnelling Uitrol Walstroom

Resultaten I&W-innovatieproject Versnelling Uitrol Walstroom

Mede voortkomend uit de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart & Havens (juni 2019) worden in de havens van Amsterdam en Rotterdam de mogelijkheden onderzocht om de verdere commerciële uitrol van walstroom in zeehavens te stimuleren. Voor verdere innovatieve walstroomontwikkeling heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, eind 2021 een subsidie (€ 0,5 mln.) verstrekt aan het samenwerkingsverband Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en StenaLine.

In diverse deelprojecten zijn de mogelijkheden onderzocht voor de verdere uitrol van walstroom voor zeeschepen en de optimalisatie van het walstroomnetwerk voor de binnenvaart. Een belangrijk doel van dit project was om te komen tot gestandaardiseerde open marktoplossingen waarmee de kwaliteit van de aangeboden walstroomservice en de daarmee verbonden kosten in de Nederlandse havens konden worden verbeterd.

De resultaten zijn onlangs gepresenteerd op het Platform Schone Scheepvaart (PSS) (https://www.schonescheepvaart.nl) van 31 mei.

Op deze pagina vindt U verwijzing naar de deelprojecten en resultaten.

NB. Voor verder informatie kunt U contact opnemen met de voorzitter van de stuurgroep (JT.Schoemaker@portofrotterdam.com) of de projectbegeleider (rene@schelwald.nl).

 

Deelproject 1: Standaardisatie wal – schip aansluiting kleine zeevaart

Dit project is gericht op de ontwikkeling en invoering van een (inter)nationale standaard van low voltage aansluitingen voor gemiddelde schepen en ligplaatsen in Nederland.

NB. De technische inventarisatie loopt nog en een advies voor de lobby wordt nog in Q3 opgesteld.

Beschikbare resultaten:

-         Presentatie HbR PSS 31-5-2023 (J. Schoemaker)

-         Presentatie HbR PSS 31-5-2023 (K. Tachi)

 

Deelproject 2: Open datacommunicatieprotocol voor walstroomvoorzieningen

Er is geen eenduidig gebruikerssysteem voor walstroom dat door iedere marktpartij en iedere schipper gebruikt kan worden zoals dat in de wereld van (betaald) parkeren wel het geval is. Dit deelproject stelt zich ten doel om dit te doorbreken en zodat op elke walstroomvoorziening, elke dienstverlener en gebruiker met elkaar kunnen communiceren.

Beschikbare resultaten:

-         Samenvatting Verkennend Onderzoek Port Solutions Rotterdam en Liquet (feb 2023)

-         Presentatie HbR PSS 31-5-2023 (H. Voogt)

 

Deelproject 3: Slimmere walstroom systeemoplossing

Het aanleggen van een walstroominstallatie is een grote investering. Een slimme koppeling tussen energieverbruik, energieopwekking en energieopslag (grid balancing) kan realisatie van een walstroomvoorziening dichterbij brengen. Doel van dit deelproject is om de slimme systeemoplossingen voor walstroom te onderzoeken, zowel wat betreft het technisch ontwerp als de organisatie ervan (energie handelsplatform).

Beschikbare resultaten:

-         Samenvatting Verkennend Onderzoek Exlence (medewerking Darel & Stratergy)

-         Presentatie HbR PSS 31-5-2023 (K.Brandenburg)

 

Deelproject  4: Meegroei van walstroom met voorzieningen op het schip

Met dit deelproject is het modificeren van (verouderde) schepen onderzocht zodat deze een grotere capaciteit aan walstroom kunnen innemen. Er is breed behoefte aan kosteneffectieve mogelijkheden om bestaande walstroom aansluitingen op schepen te kunnen upgraden.

Voor twee Stena Line schepen die nu op Hoek van Holland varen is gekeken naar vervanging of bijplaatsen van elektrische componenten binnen de beschikbare ruimte op het schip. Dit gerelateerd aan de specifieke energieprofielen. De resultaten zijn gedeeld met de sector.

Beschikbare resultaten:

-         Nieuwsbrief ABB (mei 2023)

-         Video Project StenaLine (mei 2023)

-         Presentatie HbR PSS 31-5-2023 (H. Versteegh)

Toon alle nieuwsberichten