🔎

Over het Platform Schone Scheepvaart

Samen werken aan minder scheepsemissies

Het doel van het Platform Schone Scheepvaart is het delen van visie en kennis over een verdere reductie van emissies van schepen. Dit op een wijze die de concurrentiepositie en bedrijfsvoering van de Nederlandse maritieme sector ten goede komt of niet schaadt. Dat gebeurt door het bevorderen van samenwerking en kennisdeling ten behoeve van de toepassing van emissiereducerende technieken, alternatieve energiedragers en voortstuwing. De toegevoegde waarde van het platform is dat het de emissies aanpakt vanuit de sector zelf, in samenwerking met milieuorganisaties, en door bedrijfsbelang en milieubelang te verenigen. Het platform is op 6 november 2007 officieel gelanceerd op Europort Maritime.

Klimaat, milieu en economie gaan hand in hand

Het uitgangspunt van het platform is dat klimaat, milieu en economie samen kunnen én moeten gaan. Dat kan omdat emissies steeds meer een factor van economische betekenis worden. De brandstofprijzen zijn zodanig hoog geworden dat brandstofbesparing meer aandacht krijgt. Daarnaast beginnen meer opdrachtgevers om milieuvriendelijker vervoer te vragen. Ook denken havens na over lagere havengelden voor schone schepen. Dat biedt ook kansen voor het leveren van emissietechnologie. Dat geldt zeker voor de Nederlandse sector, die innovatief is en kan steunen op een sterke kennisinfrastructuur.

Breed maritiem netwerk

Het Platform Schone Scheepvaart wil de emissieproblematiek breed benaderen. Er is in de sector behoefte aan overzicht van de problematiek en over de oplossingen. Het platform is er daarom ook voor de gehele keten reder - werf - toeleverancier en ook overheden en belangengroepen kunnen er terecht. Zo is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarnemer van het Platform Schone Scheepvaart.
Het platform organiseert expertmeetings en seminars en vervult een adviesrol. Het platform doet daarbij niet wat anderen al doen, maar is aanvullend. Het is bovenal een bron van informatie voor iedereen die geÏnteresseerd is in scheepsemissies.

Partners

KVNRKVNR 

www.kvnr.nl
Netherlands Maritime TechnologyNetherlands Maritime Technology 

www.maritimetechnology.nl
Port of AmsterdamPort of Amsterdam 

www.portofamsterdam.nl
Port of RotterdamPort of Rotterdam 

www.portofrotterdam.com
MARINMARIN 

http://www.marin.nl
TNOTNO 

www.tno.nl
Stichting De NoordzeeStichting De Noordzee 

www.noordzee.nl