🔎

Mede voortkomend uit de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart & Havens (juni 2019) worden in de havens van Amsterdam en Rotterdam de mogelijkheden onderzocht om de verdere commerciële uitrol van walstroom in zeehavens te stimuleren. Voor verdere innovatieve walstroomontwikkeling heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, eind 2021 een subsidie (€ 0,5 mln.) verstrekt aan het samenwerkingsverband Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en StenaLine.

 

In diverse deelprojecten zijn de mogelijkheden onderzocht voor de verdere uitrol van walstroom voor zeeschepen en de optimalisatie van het walstroomnetwerk voor de binnenvaart. Een belangrijk doel van dit project was om te komen tot gestandaardiseerde open marktoplossingen waarmee de kwaliteit van de aangeboden walstroomservice en de daarmee verbonden kosten in de Nederlandse havens konden worden verbeterd.

 

De resultaten zijn onlangs gepresenteerd op het Platform Schone Scheepvaart (PSS) (https://www.schonescheepvaart.nl) van 31 mei.

Op deze pagina vindt U verwijzing naar de deelprojecten en resultaten.

 

  1. Voor verder informatie kunt U contact opnemen met de voorzitter van de stuurgroep (JT.Schoemaker@portofrotterdam.com) of de projectbegeleider (rene@schelwald.nl).
Toon alle nieuwsberichten