🔎

B - Luchtemissies

De internationale zeescheepvaart is verantwoordelijk voor een groot deel van de luchtvervuiling in Europa. Terwijl de uitstoot van giftige stoffen op het land daalt, neemt de emissie door schepen toe. En hoewel de uitstoot door schepen vooral op zee plaatsvindt, is de internationale scheepvaart de grootste bron van vervuilende en verzurende neerslag op het land. Veel van de uitgestoten stoffen verspreiden zich over grote afstanden, en 70% van de scheepvaart speelt zich binnen 400 km van de kust af.

Vooral de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), zwavel- en stikstofoxiden (SOx en NOx), fijnstof (PM), stoffen die de ozonlaag aantasten (ODS), roet (Black Carbon) en vluchtige organische stoffen (VOS) vormen een steeds groter probleem voor natuur, milieu en de menselijke gezondheid. Bijna de helft van de bevolking van Europa leeft in gebieden waar de luchtkwaliteit nog niet voldoet aan door de EU gestelde doelen. De gevolgen van de uitstoot vormen ook een grote bedreiging voor kwetsbare ecosystemen in Europa en elders op de wereld.

De luchtemissies door de scheepvaart zijn in vergelijking met de uitstoot op het land pas vrij laat gereguleerd – in 2005 trad Annex VI van MARPOL in werking. Ook door de zware, veel sulfaat-houdende brandstof die doorgaans wordt gebruikt en de lange levensduur van scheepsmotoren – die de introductie van schonere motoren vertraagt – is  de uitstoot door schepen nog relatief hoog.

Gelukkig zijn er realistische mogelijkheden om de emissie van schadelijke stoffen door schepen flink te verminderen. De technologie voor een kosteneffectieve reductie van uitstoot is al voorhanden. Met de juiste maatregelen kan de vervuiling door schepen voor een relatief klein bedrag met 80 tot 90 procent worden teruggebracht – een vergelijkbare reductie van uitstoot op het land kost veel meer.

Toon Wet- en Regelgeving & Markteisen voor de emissie ‘B - Luchtemissies’