🔎

NOx

NOx (stikstofoxiden) ontstaan doordat stikstof en zuurstof – natuurlijke bestanddelen van lucht – door de hoge temperatuur in de scheepsmotoren met elkaar reageren. Hierdoor komen kleine nitrietdeeltjes vrij die net als SOx lucht en water vervuilen en verzuren. Daarnaast heeft NOx een negatief effect op de biodiversiteit op het land en in de kustwateren, omdat het eutrofiëring (overmatige voedselrijkdom) veroorzaakt. De NOx-deeltjes vormen ook een gevaar voor de menselijke gezondheid: ze zijn zo klein dat zij door weefsel heen in het bloed doordringen, en kunnen ontstekingen en long- en hartproblemen veroorzaken. NOx draagt ook bij aan de opwarming van de aarde en aan de vorming van ozon. Ozon (O3) is een van de voornaamste componenten van smog en is – als het op grondniveau aanwezig is – schadelijk voor planten, dieren en mensen. Het irriteert de luchtwegen en ogen en blootstelling aan een hoog ozongehalte veroorzaakt benauwdheid, kortademigheid en hoesten.

De totale uitstoot van NOx door internationale handelsschepen in de zeeën die Europa omringen, bedroeg in 2000 naar schatting zo’n 3,3 miljoen ton per jaar. Naar verwachting zal de scheepsemissie van SOx en NOx tussen 2000 en 2020 met 40-50 procent stijgen en is de uitstoot door schepen in 2020 even groot of zelfs groter dan de totale uitstoot van alle bronnen op het land in de EU.

De mogelijkheden

NOx wordt net als SOx en VOS gereguleerd in MARPOL annex VI. Als deze internationale overeenkomst over nieuwe emissiestandaarden wordt uitgevoerd, zal de uitstoot van NOx in 2020 veel minder gestegen zijn dan tot nu toe verwacht. Technieken om de vorming van NOx tijdens het verbrandingsproces tegen te gaan zijn:

  • Internal Engine Modifications (IEM)
  • Exhaust Gas Recirculation (EGR)
  • water injection
  • Humid Air Motor (HAM)
  • Selective Catalytic Reduction (SCR)

Met IEM, EGR en ‘water injection’ kan de uitstoot met 30 tot 50 procent worden gereduceerd, waarbij ‘water injection’ tot de beste resultaten leidt. Met een Humid Air Motor (HAM) wordt het ontstaan van NOx tegengegaan door waterdamp aan de uitlaatgassen toe te voegen. Hiermee kan de uitstoot van NOx zelfs met 70 tot 85 procent worden teruggebracht. Het SCR-systeem, dat uitlaatgassen nabehandelt, kan de NOx-uitstoot zelfs met meer dan 90 procent verminderen, zeker in combinatie met brandstof met een laag sulfaatgehalte. Wereldwijd zijn er al zo’n 500 schepen met SCR uitgerust. 

Externe links:

Wikipedia

IMO Maatregelen

Standpunt Nederlandse reders

Toon Wet- en Regelgeving & Markteisen voor de emissie ‘NOx