🔎

CO2

CO2 (koolstofdioxide) ontstaat bij de verbranding van brandstof door een reactie van koolstof en zuurstof en is een van de uitlaatgassen van de scheepsmotoren. CO2 is het voornaamste ‘broeikasgas’ en draagt net als zwavel- en stikstofdioxide bij aan klimaatverandering.

De internationale scheepvaart is verantwoordelijk voor 2,7% van de wereldwijde uitstoot van CO2 door menselijke activiteiten. Aangezien 90% van de producten over zee wordt vervoerd, is dat relatief weinig. Vergeleken bij luchtvaart en wegtransport produceert scheepsvaart weinig CO2 per ton cargo per kilometer. Toch bedroeg de uitstoot van CO2 door schepen in 2007 meer dan een miljard ton. En volgens schattingen van de IMO zal de CO2-emissie door schepen rond 2050 verdubbeld of zelfs verdrievoudigd zijn als er geen maatregelen worden genomen.

De mogelijkheden

De uitstoot van CO2 is eenvoudig te verminderen door de vaarsnelheid aan te passen. Een schip dat 10% langzamer vaart, verbruikt zo’n 20% minder brandstof en stoot zo’n 20% minder CO2 uit. Matiging van snelheid vermindert ook de uitstoot van luchtvervuilende stoffen als SO2 en PM. 

In 2011 heeft de IMO een aanvulling op MARPOL Annex VI aangenomen waarin een aantal verplichte technische en operationele maatregelen zijn vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen door de internationale scheepvaart te verminderen. Deze maatregelen zijn sinds 1 januari 2013 van kracht. Met de verplichte EEDI (Energy Efficiency Design Index) en SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) zijn er voor de zeescheepvaart CO2-prestatienormen vastgelegd voor bestaande en nieuwe schepen.

Ook wordt er binnen IMO en een aantal regionale verbanden zoals de EU gesproken over het Monitoren, Rapporteren en Verifiëren (MRV) van CO2-emissies als mogelijke eerste stap naar een Market Based Measure (MBM). Een MBM zou bijvoorbeeld een internationaal (innovatie-) fonds kunnen zijn, gefinancierd uit een heffing op de bunkerbrandstoffen of via een emissiehandelssysteem (ETS).

Externe links:

Wikipedia

IMO

Shipping and CO2

Visie KVNR

Toon Wet- en Regelgeving & Markteisen voor de emissie ‘CO2